MTEP veiklų vykdymas siekiant padidinti įmonės inovacinį bei ekonominį potencialą. (Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai)

UAB „Santaviltė“ nuo 2017 m. balandžio mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „MTEP veiklų vykdymas siekiant padidinti įmonės inovacinį bei ekonominį potencialą“.

Taupus ir efektyvus energijos vartojimas, neigiamo energetikos poveikio aplinkai mažinimas yra vienas iš svarbiausių šalies iššūkių ir prioritetų siekiant efektyvaus ir tvaraus ūkio vystymosi. Energetinio efektyvumo principų taikymo plėtros procesui labai svarbūs mokslo ir inovaciniai gebėjimai bei šių gebėjimų konvertavimas į rinkoje komerciškai sėkmingus produktus. Siekiant įveikti minėtus iššūkius bei sukurti inovatyvius produktus, UAB „Santaviltė“ gavo finansavimą iš ES fondų.

Šio projekto esmė - išmanios energijos generavimo ir suvartojimo iš paskirstytų atsinaujinančių šaltinių prognozavimo, konversijos, akumuliavimo technologijos ir įrenginių, dirbančių tinklo ir autonominiuose režimuose, jų valdymo ir konversijos sistemos mikrotinklui prototipų, minimizuojančių energijos suvartojimą iš tradicinių šaltinių, sukūrimas. Projekte numatoma vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP)veiklas bei plėsti esamą įmonės MTEP infrastruktūrą.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatoma 2020 m. vasario mėn.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioritetą „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“.

 

Bendra šio projekto vertė – 314 495,58 Eur, iš kurių 174 445,49 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

 


 

Darbo našumo padidinimas optimizuojant bendrovės verslo procesus. (E-Verslas)

 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 4-211 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ UAB „Santaviltė“ projektui „Darbo našumo padidinimas optimizuojant bendrovės verslo procesus” buvo skirtas finansavimas. Projektui įgyvendinti skiriama 28434,00 Eur. iš Europos  regioninio plėtros fondo lėšų , bendra projekto vertė 47 390 Eur.

 

Įgyvendinadama projektą įmonė įsigys ir įdiegs elektroninio verslo sprendimus, kurie leistų efektyviai valdyti bendrovės gamybos, paslaugų teikimo ir veiklos organizavimo procesus (iš viso bus optimizuoti 8 procesai) ir taip  didinti darbo našumą. Pagal E-verslo projektą bus sukurta centralizuota sistema, kuria savarankiškai naudosis įgalioti asmenys, ir kurioje bus registruojami ir saugomi aktualūs dokumentai, veiksmų istorija, duomenys galės būti skirstomi pagal atsakingus darbuotojus, klientus, projektus. Ši sistema iš prekių kortelių automatiškai generuos sąmatas klientams ir vykdymui, aktus, sąskaitas, vidinius nurašymo dokumentus, ji bus integruota su buhalterine programa. Vykstant darbams, sutarties vykdymui ar aktavimui prekės, esančios darbuotojų sandėliuose, automatiškai prie tam tikrų proceso būsenų  bus rezervuojamos ir nurašomos, todėl sistema realiu laiku pateiks koks ir pas kokį įmonės darbuotoją yra prekių likutis, taip pat bus fiksuojama ir automatiškai stebima būsena (vykdoma, baigta, apmokėta), automatiškai išsiunčiami dokumentai ir priminimai (el. paštu ar SMS), sistema fiksuos darbo laiką, planuotus ir faktinius darbus ir piniginį srautą (gaunamas/mokėtinas sumas).

Projektas leis išspręsti esamas verslo procesų valdymo problemas - sumažins laiko sąnaudas, klaidų riziką, bus įvykdoma daugiau užsakymų (jų daugės dėl stebimo bendro įmonės teikiamų paslaugų/prekių paklausos augimo bei įgyvendinus Naujų galimybių projektą), mažės savikaina ir didės bendrovės pelnas. Lengvai ir laiku gaunami duomenys ir jų palyginimai leis priimti geresnius sprendimus ir dar labiau didinti įmonės veiklos efektyvumą  ir darbo našumą. Sėkmingai įgyvendinto projekto rezultatai prisides ir prie bendro Lietuvos MVĮ sektoriaus produktyvumo didėjimo.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga  – 2017 m. sausio 31 d.

 

UAB Santaviltė dalyvauja Lietuvos pramonininkų konfederacijos vykdomame projekte „Lietuvos inžinerinės pramonės įmonių tarptautinio konkurencingumo stiprinimas didinant produkcijos žinomumą užsienio rinkose“ 03.2.1-LVPA-K-801-01-0017, parengtame pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.